Regulamin konferencji

Regulamin konferencji

Regulamin

Konferencji Kampania WOW

1.  Postanowienia ogólne

1.1.        Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji, dalej zwany jest Regulaminem.

1.2.        Konferencja odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości Konferencji, wskazanych w zdaniu pierwszym, do dnia rozpoczęcia Konferencji.

1.3.        Konferencja przewidziana jest w formule hybrydowej – za pośrednictwem platformy zoom oraz stacjonarnie w Warszawie. Wybór formuły uczestnictwa w Konferencji należy do Uczestnika.

1.4.        Organizator w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zorganizowanie Konferencji stacjonarnie, za które nie ponosi odpowiedzialności, zastrzega sobie prawo do zmiany formuły konferencji i zorganizowania jej wyłącznie za pośrednictwem platformy.

1.5.        Każda osoba, która otrzymała elektroniczne potwierdzenie rejestracji na konferencję lub przebywa na terenie, na którym przeprowadzana jest konferencja obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2.  Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1.       Organizator – Launch Valley Ltd z siedzibą w Wolverhampton, The Coach House, Church Road, Oxley, Wolverhampton, West Midlands, WV10 6AB United Kingdom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Companies House pod nr 10321495 oraz Launch Valley spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-864), ul. Jana z Kolna 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001088761, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych.

2.2.        Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która spełniła Warunki Uczestnictwa określone w punkcie 3.2. niniejszego Regulaminu

2.3.        Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego

2.4.        Serwis Internetowy Konferencji strona internetowa, za pomocą, której należy dokonać rejestracji i zakupu biletu umożliwiającego uczestnictwo w Konferencji 

2.5.        Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Uczestnika sposób płatności, w tym karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach lub przelew w ramach bankowości internetowej, umożliwiający Uczestnikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Organizatora

2.6.        Operator Systemu Płatności — wybrany przez Organizatora podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, płatniczą, przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach lub przelewem w ramach bankowości internetowej

2.7.        Bilet Stacjonarny – Bilet umożliwiający uczestnictwo stacjonarne w Konferencji

2.8.        Bilet Wirtualny – Bilet umożliwiający uczestnictwo w Konferencji za pośrednictwem platformy internetowej wskazanej przez Organizatora

2.9.        Konferencja – wydarzenie realizowane przez Organizatora w terminie i miejscu przez niego wskazanym i równolegle online z użyciem dedykowanej platformy internetowej, w którym może wziąć udział osoba spełniająca warunki uczestnictwa. 

2.10.        Teren Konferencji – wyznaczony obiekt, w którym odbywa się Konferencja.

2.11. Siła Wyższa – jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Organizatora, w szczególności zdarzenie losowe, wojna, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież sprzętu, atak cybernetyczny, strajk, lock-down, warunki atmosferyczne, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej.

3.  Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

3.1   W celu wzięcia udziału w Konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto wskazane na Stronie Internetowej Konferencji.

3.2   Warunkami Uczestnictwa w Konferencji są:

a.       Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Stronie Internetowej Konferencji bądź osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji.

b.      Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

3.          Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w siedzibie Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji, w miarę dostępności miejsc.

3.3   Uczestnik ma możliwość uczestnictwa w Konferencji poprzez wybór opcji (rodzaju biletu):

a.       VIP
b.       GENERAL
c.       VIRTUAL  (bilet wirtualny)

3.4   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

3.5   Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie Internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

4.  Warunki uczestnictwa

4.1   Wstęp uczestników na konferencję odbywa się na podstawie Biletu Wstępu otrzymanego od Organizatora za pośrednictwem elektronicznego potwierdzenia rejestracji, wysłanego na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas procesu rejestracji on-line.

4.2   Zakup Biletu Wstępu oznacza akceptację Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się Konferencja. W przypadku kwestii spornych, Regulamin Konferencji ma charakter nadrzędny.

4.3   Uczestnik, który nabył Bilet Wirtualny w terminie Konferencji loguje się na dedykowany portal.

4.4   Zakazana jest odsprzedaż elektronicznych potwierdzeń rejestracji na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności elektronicznych potwierdzeń rejestracji, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

4.5   Elektroniczne potwierdzenie rejestracji upoważniające do wejścia na konferencję musi być uzyskane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Elektroniczne potwierdzenia rejestracji nabyte z naruszeniem postanowień Regulaminu mogą być unieważnione przez Organizatora.

4.6   Program Konferencji opublikowany zostanie na stronie internetowej Konferencji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian Programu. Wszelkie zmiany ogłaszane będą na bieżąco w miejscu publikacji Programu. Dokonanie przez Organizatora zmiany Programu, nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji lub jej zmniejszenia. Organizatorzy zastrzegają, że Program Konferencji dostępnej za pośrednictwem biletu wirtualnego może różnić się od programu Konferencji stacjonarnej.

4.7   W przypadku zdarzeń losowych Organizator dopuszcza możliwość zmiany założeń organizacji Konferencji, w tym w szczególności terminu, oraz sposobu jej przeprowadzenia w sposób nieuregulowany niniejszym Regulaminem. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o wprowadzonych zmianach poprzez wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej  podany w Formularzu rejestracyjnym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany. Uczestnik w terminie 14 dni od powiadomienia o zmianie może złożyć rezygnację z udziału w Konferencji.

4.8       Brak rezygnacji jest równoznaczny z akceptacją wprowadzonych zmian. Nie zaakceptowanie zmian Regulaminu oznacza rezygnację przez Uczestnika z udziału w Konferencji.

4.9       Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.

5.  Zasady udziału stacjonarnego w Konferencji

5.1.        Bez pisemnej zgody przynajmniej Organizatora zabronione jest filmowanie i nagrywanie przebiegu Konferencji, wystąpień, prelekcji, wypowiedzi czy wizerunku innych Uczestników oraz wszelkich innych zdarzeń mających miejsce w trakcie odbywania się Konferencji, niezależnie od opcji w jakiej jest organizowana.

5.2.        Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wniesienia na Teren Imprezy aparatów fotograficznych, kamer, dronów oraz innych sprzętów nagrywających audio-video, o ile nie należą do osób akredytowanych przez Organizatora.

5.3.        Uczestnicy nie mogą odnosić się do innych Uczestników, prelegentów,  oraz Organizatorów Konferencji w sposób naruszający godność lub sprzeczny z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.

5.4.        Uczestnicy są zobowiązani do zachowania w sposób nieutrudniający innym Uczestnikom udziału w Konferencji.

5.5.        Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów organizacji Konferencji, w których bierze udział.

5.6.        Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania poleceń pracowników służb porządkowych lub Organizatorów legitymujących się odpowiednimi identyfikatorami.

5.7.        Na Terenie Konferencji obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

   

5.8.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia z Konferencji Uczestnika, który łamie postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku usunięcia Uczestnikowi nieprzysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatorów, w szczególności roszczenie zwrotu opłaty.

5.9.        Bezwzględnie zabrania się wstępu i przebywania na Konferencji osób będących pod wpływem narkotyków lub środków odurzających oraz osób w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi nie może przekraczać 0,5 promila lub nie może prowadzić do stężenia przekraczającego tę wartość). Uczestnik zobowiązuje poddać się kontroli alkomatem przez uprawnione do tego podmioty.

5.10. Zabrania się wnoszenia na Teren Konferencji: broni, alkoholu, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych, środków trujących i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych, statywów oraz innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą spowodować zagrożenie. Niedozwolone jest wnoszenie napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.

5.11.     Ze względów bezpieczeństwa w miejscach odbywania się Konferencji znajdujących się w budynkach oraz pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje zakaz poruszania się na rolkach, deskorolkach, łyżworolkach, wrotkach, hulajnogach i rowerach niezależnie od zastosowanego w nich napędu.

5.12.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Uczestników za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

6.  Zasady udziału online w Konferencji

6.1.        Udział w Konferencji z wykorzystaniem platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet.

6.2.        Korzystanie z wybranych funkcjonalności Platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów przez przeglądarkę.

6.3.        Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi, wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Uczestnika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym.

6.4.        Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Platformy.

6.5.        Uczestnik będzie miał możliwość uczestnictwa w Konferencji (dostęp do poszczególnych scen) wyłącznie na jednym urządzeniu. W przypadku zalogowania się na dwa urządzenia, dostęp do scen będzie umożliwiony na urządzeniu, na którym zalogował się, jako pierwszym.

6.6.        Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania udziału Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu. W przypadku zablokowania, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora, w szczególności roszczenie zwrotu opłaty.

6.7.        Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zablokowania dostępu Uczestnika, który będzie wzbudzał uzasadnione podejrzenie (z uwagi na swój stan, sposób zachowywania się, wypowiedzi), iż znajduje się pod wpływem narkotyków lub środków odurzających lub alkoholu.

6.8.        Niewykorzystanie, nieprzekazanie lub nieodebranie przez Uczestnika dostępu do biletu wirtualnego lub niewykorzystanie części usług dostępnych w ramach danego biletu, nie stanowi podstawy do zwrotu opłata.

7.  Odstąpienie od umowy

7.1.        Organizator przewiduje możliwość wymiany wariantu biletu z „GENERAL” na „VIP” oraz z „GENERAL” na „VIRTUAL” najpóźniej na 45 dni przed terminem Konferencji.  W przypadku wymiany wariantu biletu koszt przesyłki nowego biletu wynosi 0 zł.

7.2.        Organizator przewiduje możliwość wymiany Biletu Stacjonarnego na Bilet Wirtualny najpóźniej na 30 dni przed terminem Konferencji.

7.3.        Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 12 Ustawy Prawo Konsumenta zawierana umowa jest umową o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi, kulturalnymi, a w Regulaminie jest oznaczony konkretny dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z tym Uczestnikom, będącym Konsumentami prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje. 

7.4.        Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Uczestnikom, niebędącym Konsumentami.

8.  Wizerunek

7.1   Konferencja będzie fotografowana lub filmowana przez Organizatora.

7.2   Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Organizator ma prawo publikacji wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenia, krajobraz, publiczna impreza, w postaci ogólnych zdjęć lub nagrań wideo stanowiących relację z przebiegu Konferencji.

7.3   Uczestnik Konferencji udziela na rzecz Organizatora niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z jego wypowiedzi utrwalonych w trakcie Konferencji, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania, zapisu wszelkimi technikami egzemplarzy, w tym w szczególności: techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, komputerową niezależnie od formatu i nośnika, rozmiaru, formy i techniki;

b) w zakresie rozpowszechniania – publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internetowej i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych, w szczególności w serwisie internetowym oraz w mediach społecznościowych Organizatora. 

7.4   W związku z udzieleniem licencji – Uczestnik zapewnia, że korzystanie z jego wypowiedzi w przedstawionym zakresie nie będzie naruszać niczyich praw, w szczególności praw własności intelektualnej, oraz nie wymaga uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia od osoby trzeciej.

8.  Opłata

8.1   Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

8.2   Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora. Informacje wymaganych o opłatach znajdują się również na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

8.3   Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie Serwisu Internetowego Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

8.4   Koszt udziału w Konferencji, ewentualnego pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

8.5   Uczestnik dokonuje zapłaty za Konferencję za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności.

8.6   Płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

8.7   Organizator udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu Płatności, Organizator nie ma do nich dostępu.

8.8   W celu dokonania płatności Uczestnik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

8.9   Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.

8.10 Organizator zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższych względów realizacji płatności może odmówić Organizator. Operator Systemu Płatności, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Uczestnika do danej grupy ryzyka.

8.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Uczestnika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

8.12 Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.  Dane osobowe

9.1   Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka Launch Valley Ltd. Administrator może udostępnić pozyskane dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy organizacji i obsłudze Konferencji.

9.2   Dane osobowe przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Organizatora oraz w celu realizacji umowy.

9.3   Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 6 lat.

9.4   Osoby zgłaszające się na Konferencję posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.5   Osoby zgłaszające się na Konferencję mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.6   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w Konferencji. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

9.7   W pozostałym zakresie Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej Organizatora.

10.          Wyłączenie odpowiedzialności

10.1 Organizator nie ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konferencji w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

10.2 Organizator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Uczestnika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

10.3 Organizator – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora, którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

10.4 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi wobec Uczestnika niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

11.          Reklamacje

11.1 Reklamacja składana przez Uczestnika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług z przyczyn leżących po stronie Organizatora powinna zawierać co najmniej następujące elementy: 

a.  imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

b.  e-mail, którego dotyczy reklamacja,

c.  przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,

d. podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

11.2 Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail: hello@magdalenap.com lub tradycyjną na adres korespondencyjny jednego z Organizatorów. 

11.3 Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Organizatorzy otrzymali zgłoszenie reklamacji, na adres (e-mail lub pocztowy) podany w zgłoszeniu. 

11.4Reklamacja zostanie rozpatrzona i doręczona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

11.5 Termin rozpoznania reklamacji może zostać przedłużony do 30 dni kalendarzowych, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Zapis ten nie dotyczy Konsumentów.

11.6 W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji niezbędne jest uzyskanie od Uczestnika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Uczestnika, o czym Organizator poinformuje Uczestnika.

11.7 Ewentualne niedogodności związane z  ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia elementów oświetlenia oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Konferencji podlegają reklamacjom wyłącznie w dniu Konferencji oraz w trakcie jej trwania. Organizator dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące Uczestnika lub poinformuje o procedurze składania reklamacji. Jeżeli Uczestnik nie zgłosi faktu niedogodności w czasie trwania Imprezy, traci prawo do reklamacji w terminie późniejszym.

12.          Postanowienia końcowe

11.1 Regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

11.2 W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

11.3 Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o postanowienia Regulaminu rozstrzygane będą w przypadku Uczestników nie będących Konsumentami przez sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście, miasto Gdańsk, a dla Konsumentów zgodnie z właściwością ogólną.

11.4 W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych będą podejmowane przez Organizatora lub upoważnione przez niego osoby.